logotyp

Systém vzdělávání v MŠ


Pohybové aktivity - cílem je umožnit dítěti radostné prožitky z pohybu, který příznivě působí na jeho růst. Dítě si při něm osvojuje správné držení těla a správný rytmus chůze, získává nové pohybové a senzomotorické dovednosti. Poznává vlastní pohybové možnosti a chápe základní bezpečnostní, organizační a hygienické zásady.
Ve školce probíhají řízené pohybové činnosti s náčiním, pohybové hudební chvilky, cvičíme jógu, chodíme na procházky, jezdíme do solné jeskyně a plavecký výcvik. Na zahradě mají děti dostatek možností k pohybovým aktivitám včetně školního bazénu. Cílem tělesné výchovy je rozvíjení přirozených pohybových činností jako jsou: chůze, běh, lezení, skok a házení. Pravidelným cvičením se zvyšuje adaptace a odolnost dětského organismu vůči zátěži, zvyšuje se tělesná zdatnost a otužilost a zabezpečuje se potřebná zdravotní prevence. Účelný pravidelný a správně dávkovaný pohyb podporuje všechny funkce organismu. Je důležitý pro tělesný rozvoj, látkovou výměnu, růst, chuť k jídlu, spánek. Nesporný vliv má na nervový systém vzbuzováním pocitu svěžesti a dobré nálady. Příznivě působí na citový a morální vývoj dítěte a rovněž na vývoj sociálních vztahů. Rozvíjí zejména samostatnost, odvahu, vytrvalost, družnost, zodpovědnost a disciplínu. Všestranný obsah tělesné výchovy směřuje k vytvoření systému základních pohybových dovedností dětí, k dosažení optimální zdatnosti a odolnosti organismu a k získání dětí pro pohybovou aktivitu. Jsme zapojeni do projektu Cvičíme se zvířátky - Se Sokolem do života.


Hudební, taneční a dramatická výchova - c
ílem hudební a dramatické výchovy je rozvíjet v dětech hudební, rytmické a estetické cítění, formou zpívání dětských písní a popěvků, používáním jednoduchých hudebních nástrojů, rytmických pohybů a dětských rýmovaček a říkadel. Pro tyto aktivity je velmi často typické, že mají skupinový charakter – zcela nenásilně a přirozeně se při nich děti sdružují, vyhledávají partnera a tímto mají značný význam při socializaci - začleňování do kolektivu, se kterým přicházejí ve školce poprvé do styku. Jedním z dalších cílů je probouzet v dětech přirozenou radost ze zpívání, „muzicírování“, poslouchání a učení se rýmovaček, říkadel a navozovat tím u nich pocit pohody. Zajišťování divadelních představení, vhodných pro jejich věkovou kategorii. Hudební výchova je rozdělena do čtyř bloků dle ročního období: jaro, léto, podzim, zima. Zařazujeme písničky a básničky vztahující se k těmto ročním obdobím a aktivitám, které se k těmto údobím vztahují. Učíme děti zahrát pohádku, vytvořit příběh, mít roli, nestydět se. Každý rok pak pořádáme představení pro rodiče ( vánoční besídka, rozloučení s předškoláky apod. ). Do školky si zveme divadelní představení a jezdíme do divadla v Mělníce a kina v Neratovicích. Děti učíme hrát na flétničku a základy hry na klavír. V odpoledních hodinách vedeme taneční kroužek. Dramatická výchova zlepšuje mluvený projev dětí a pomáhá lépe rozumět mateřskému jazyku, smyslu a významu sdělení. Třídy jsou pro dramatickou výchovu vybaveny přenosným divadlem, kulisami, loutkami, knihami a jinými pomůckami, které dětem pomohou spolupracovat a navazovat kamarádské vztahy.Čtenářská gramotnost - Cílem tohoto vzdělávání je rozvíjet pomocí soustředěného naslouchání, zapojení se do vyprávění a následné diskuze s prožitkem k danému tématu. Dětem chceme pomocí vyprávěných příběhů ze života představit způsob života a nahlížení na svět. Děti jsou vedeny ke kritickému způsobu myšlení, hledání informací v knihách. Cílem je propojení textových částí s praktickou ukázkou jednotlivých prostředků. Také chceme podporovat sdružování a sounáležitost ve skupině, prosociální vztahy, které poté vedou k hlubšímu prožitku. Ve školce dětem čteme knížky, nabízíme je k prohlížení, chodíme na návštěvu do knihovny v Chorušicích, děti čtou z obrázků, předvídají děj příběhů, vymýšlí nový konec. Učí se básničky. Pro děti je velmi důležitý rytmus. Díky poezii můžeme u dětí rytmické cítění rozvíjet. Dále rozvíjíme vztah k umění, lidem a přírodě. V cílech čtenářské gramotnosti rozvíjíme jazykový cit, slovní zásobu, zkvalitňujeme výslovnost a komunikaci. Máme úžasně vybavenou knihovnu v každé třídě.


Enviromentální vzdělávání a přírodovědná gramotnost - Smyslem tohoto vzdělávání je rozvíjet u dětí prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, k okolí a prostředí, ve kterém žijeme, k přírodě. Našim cílem je vést děti k zodpovědnosti za vlastní chování. Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale také poškozovat. Pro enviromentální výchovu dětí celoročně využíváme naši školní zahradu, kde jsme založili kompost, vytvořili záhony, o které se staráme. Třídíme odpad a snažíme se přiblížit dětem ekologickou činnost. Každý rok na Den Země chodíme uklízet obec Chorušice. Do školky jezdí Ekocentrum Koniklec, které děti seznamuje s přírodou pomocí vzdělávacích programů. Na podporu enviromentálního vzdělávání a kladného přístupu k přírodě se snažíme za podpory obce Chorušice vybudovat naučnou stezku v Podstavech a ve spolupráci s okolními obcemi Lesní mateřskou školku pro 16 dětí.Matematická gramotnost - je schopnost dítěte poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého jedince. Cílem předmatematických činností v předškolním vzdělávání je uvážlivě a vyváženě rozvíjet potřebné kompetence, které budou ve školní matematice potřebné. Většina aktivit zadává dětem soubory a vztahy, které podporují matematické myšlení. Ve školce používáme Montessori pomůcky, které dětem umožňují r
ozpoznat vztahy matematických zákonů a použít je, vědět jaké existují vlastnosti, které odlišují člověka od jiných tvorů. Děti pak mají schopnost abstrahovat, něco si představit a argumentovat. Předstupeň této matematiky – smyslové a konkrétní matematické pomůcky a materiály – vedou děti k „materializované abstrakci“ a pracují s nimi. Další metodu, kterou využíváme je Hejného metoda. Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. I k této metodě máme množství pomůcek, které jsme získali díky zapojení do projektu Kolegiální podpora. K výuce matematiky využíváme nejen pomůcky a prostředí školky ale i nenásilnou a hravou formou na procházkách a výletech, při běžných každodenních činnostech. Rozvíjíme tím paměť a logické myšlení, která je pro nástup do ZŠ velmi důležité. Věnujeme se také nadanýcm dětem. Jsme Mensa školkou. Titul „školka spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR mateřským školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi.Digitální gramotnost - je soubor znalostí, které jsou potřebné k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování, ale také k účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií. Tyto znalosti mu pak slouží jako nástroj poznání, učení, spolupráce a aktivního života v současném světě, který se stále vyvíjí a mění. Takové dítě je schopné se bezpečně pohybovat v digitálním světě a získané znalosti bez problému využít. K rozvoji digitální gramotnosti máme ve školce k dispozici díky Dotaci z EU výukové tablety, počítač a interaktivní tabuli. Tablety využíváme jako didaktický prostředek ke vzdělávání. Děti zde mají nainstalováno několik výukových programů, např. na rozvoj paměti, postřehu, logického myšlení, matematiky ale i logopedické cvičení. Dále využíváme materiál TIO kde prostřednictvím robůtka, jehož jméno v sobě nese nejen jeho oblíbené slovní spojení „ty jo“, ale především základní myšlenku příběhů – Technologie Informace Objevy, přiblížit dětem a žákům téma komunikace, etiky a bezpečí v digitálním světě. Nabídneme dětem, které potřebují poznávat konkrétní věci, vše si osahat, vyzkoušet, o něčem tak abstraktním, jako je digitální svět a bezpečné zacházení s jeho možnostmi. TIO je souborem sedmi příběhů z Robosvěta, který se může podobat skutečnému světu, nebo se můžeme společně s dětmi ponořit do světa fantazie a vytvořit svět zcela jedinečný, originální. Projekt je financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů.


Polytechnické vzdělávání - Polytechnické vzdělávání není jen o zatloukání hřebíků, i když rozvoj manuální zručnosti je jednou z jeho podstatných oblastí a hrozící manuální negramotnost vnímám jako cestu do maximální závislosti, stejně tak jako neschopnost logicky a konstruktivně myslet. Jedním z cílů technického vzdělávání je totiž také rozvoj technického myšlení a povědomí. Je to třeba: technická představivost, analyticko-syntetické myšlení, kritické myšlení, strategické myšlení, tvůrčí myšlení, kauzální myšlení, vnímání shod a rozdílů předmětů, vnímání struktury předmětů, poznávání přírodních zákonitostí, vytrvalost, rozhodnost, cílevědomost, kooperace apod. V naší mateřské škole, hned po vybudování řemeslné dílny s ponky pro zmíněné zatloukání hřebíků, byla realizace projektu Malé technické univerzity. V Malé technické univerzitě jde o 12 profesionálně vytvořených lekcí (např.: Stavitel města, Malý architekt, Stavitel mostů, Malý vodohospodář), které pohltily nejen děti, ale také všechny učitelky naší mateřské školy. Hlavním cílem však zůstala snaha o samostanost dětí v každodenních činnostech. Proto si sami prostírají k jídlu, starají se o květiny a pečují o domácí mazlíčky, které ve školce máme.

Finanční gramotnost - formou projektu učíme děti znát hodnotu peněz a lidské práce. 
Projekt určený předškolním dětem se snaží vystihnout téma rozdělené na 3 navazující části: 1. Jak a kde vznikají peníze (tisk v národní bance) 2. Jak se dostávají k lidem (musí být vykonána nějaká práce) 3.  K čemu následně peníze slouží (směna za zboží a služby ) Součástí projektu jsou aktivity na motivy známého přísloví - 1. Není všechno zlato, co se třpytí - 2. Bez práce nejsou koláče - 3. Kdo šetří, má za tři!  


Grafomotorika -  je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení. Při psaní je potřeba vykonávat účelné pohyby, které jsou založeny na koordinace oka a ruky. Při vývoji grafomotoriky se tato koordinace zdokonaluje a umožní dítěti spontánní grafický projev a později i psaní. Dítě vidí svět kolem sebe, dokáže uchopit psací náčiní a graficky svět ztvárňovat. Předpokladem úspěšného osvojení psaní je, aby dítě vytvořilo správný špetkový úchop a bylo na určitém stupni vývoje grafomotoriky. Proto ve školce mimo běžné aktivity zaměřené na rozvoj grafomotoriky používáme i Stimulační program Maxík, který 
obsahuje 15 lekcí, učitel pracuje s dětmi denně 10 minut a dle zdatnosti dítěte jej lze absolvovat průměrně za jeden školní rok. Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční. Část motorická: obsahuje cviky na posílení dýchání, motoriky a motorické koordinace. Druhá část je věnována nácviku grafomotorických dovedností- prostřednictvím pracovních listů se zaměřením na úchop psací potřeby, vedení cíleného pohybu ruky ve směru psaní, uvolnění velkých kloubů k psaní. Třetí část obsahuje činnosti zaměřené na percepční rozvoj- posílení dílčích funkcí v těchto oblastech- zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, intermodalita- schopnost přepínat mezi různými způsoby smyslového vnímání, serialita- schopnost řazení a v neposlední řadě posílení koncentrace pozornosti.


Logopedie - v rámci logopedické prevence probíhají ve školce logopedické chvilky jak kolektivní, tak ve specializovaných skupinkách. Dechová, artikulační cvičení a také cvičení určená na zlepšení motoriky rtů a jazýčku dětem pomáhají zdokonalit výslovnost jednotlivých hlásek a upevnit jejich užívání v běžné řeči. 
Před nástupem do 1. třídy by děti měly správně vyslovovat všechny hlásky. Pokud zjistíte, že má Vaše dítě potíže s výslovností hlásek, uděláte nejlépe, když se objednáte k logopedovi ihned. Nečekejte na dosažení pátého roku, neboť si dítě každým dnem fixuje špatnou výslovnost a ta se bude později obtížně odstraňovat.
K prevenci používáme vždy originální logopedické pomůcky např. Smart Mouth, což je pohyblivý model dutiny ústní, který umožňuje hlavně dětem názorně ukázat a vyzkoušet si polohy a pohyby jazyka potřebné především pro artikulaci jednotlivých hlásek. Hravý vzhled pomůcky pomáhá u dětí podnítit zájem a udržet jejich pozornost. Do celého cvičení vnáší zábavný prvek přispívající k motivaci a chuti trénovat, což jsou důležité faktory zvyšující úspěšnost terapie. Pohyblivý model dutiny ústní výborně funguje i při koordinaci pohybů dominantní ruky a jazyka, čímž zlepšuje spolupráci obou mozkových hemisfér. Dítě si vyzkouší správné polohování či pohyb jazyka pomocí ruky v dutém jazyku pomůcky, kde mu můžeme pomoci s přesným provedením polohy nebo pohybu vedením jazyka. 


Výtvarná a estetická výchovacílem výtvarné výchovy je rozvoj spontánní tvořivosti dětí, vyvolání jejich radosti a spokojenosti při malování, kreslení, modelování. Výtvarná činnost také souvisí s rozvíjením dětské psychiky, s jejich vnímáním, představivostí, myšlením i cítěním. Rozvíjí fantazii a kreativitu dětí. Prostřednictvím výtvarné činnosti děti zkoumají svět. Výtvarná činnost se zaměřuje na individualitu každého dítěte a jeho osobní projev. Během činnosti s dětmi komunikujeme a během tvoření je chválíme a neustálým chválením podporujeme jejich motivaci. Při činnosti používáme různé materiály, přírodniny. Výtvarné aktivity jsou rozděleny podle ročních období. Ve školce máme v odpoledních hodinách výtvarný kroužek, který rozvíjí výtvarné nadání u dětí používáním různých technik. Výsledkem se pak můžete potěšit na výstavě dětských prací při Chorušické pouti.


Také se snažíme, aby se nové děti co nejlépe adaptovaly na nové prostředí. Nejdříve se naučíme pravidla naší školky


Pravidla:

Zdravící: Když do školky přicházíme, vždycky hezky pozdravíme, při odchodu nejsem stranou, řeknu hezky nashledanou.

Srdíčkové: Ve školce se máme rádi, protože jsme kamarádi.

Spinkací: Když na postýlce ležíme, společně se ztišíme, spánek je pro naše zdravíčko, pro naše malé tělíčko.

Šnečkové: Pozor děti na úraz, ve třídě je hodně nás. Proto nožky neběhají, pomalu zde chodívají.

Talířkové: Ke stolku si sedneme, už se ani nehneme. Záda pěkně narovnáme, na kolínka ruce dáme, a počkáme chviličku na dobrou polívčičku.

Hračkové: Když si hračky roztahám, na místo je vždycky dám, hračky se pak usmívají, když pořádek kolem mají.

Kapičkové: Celý den si ruce hrají, všechno možné osahají, hračky, písek, botičky, špinavé jsou ručičky. Copak ručkám pomůže? A tu špínu přemůže? Voda, mýdlo, umyvadlo, to je správné zaklínadlo.


A taky dvě rozcvičky:

Rozcvička č.1: Posadí se hodná holka, posadí se hodný kluk, teď si oba pěkně lehnou, a už ani muk. Na zádíčkách leží holka, na zádičkách leží kluk, teď na bříško překulí se, leží tiše ani muk. Na zadečku sedí holka, na zadečku sedí kluk, teď na špičky vytáhnou se, zvednou ruce ani muk. Když já se natáhnu, vysoko dosáhnu, když já se natáhnu veliký jsem. Když já se přikrčím, hned zase vyskočím, když já se přikrčím udělám hop. Žáby skáčou do vzduchu, líbí se jim na suchu, žáby skáčou do rybníka, líbí se jim jak to stříká.

 

 

Rozcvička č. 2: Šlapu si to do školky, pro kluky i pro holky, tam se na mě všichni těší, mám tam i své bačkorky. (běžím, cválám, lezu si to, jdu po špičkách) Nádech-výdech. Maxík zvedá ramena, co to asi znamená. Jůůů, jůů

 

Sovička Anička, natřásá si peříčka, sovička Anička, prohlíží si peříčka. My jsme velké dětičky, máme velké ručičky, tlesk, tlesk, tlesk (nad hlavou), my jsme velké dětičky, máme velké nožičky, dup, dup, dup


Učíme se básničky:


Jaro: 

ZAJÍČKOVA KOLEDA

Hody, hody do Provody, já jsem malý zajíček,
utíkal jsme podle vody, nesl kupu vajíček.
Potkala mě koroptvička, chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka,a já řekl: „Ne, ne, ne!“
tam u lesa za potokem,mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem malovaná vajíčka.


Vozilo se na jaře, 

slunce v zlatém kočáře, 

Kampak jedeš sluníčko, 

za tři hory Ančičko, 
Přivezu ti zlatý klíč, 

jmenuje se Petrklíč.


Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře.
Hej hopy, hej dupy, hej hopy hop.
Čáp veze sluníčko, točí se kolečko.
Hej hopy, hej dupy, hej hopy hop.

 

Spadla moucha do komína,
to vám byla rána!
V kamnech právě zatápěla
kovářova Nána.

To jsem ráda, řekla Nána,
žes mi neutekla,
to jsem ráda, řekla moucha,
žes mě neupekla.


Polámal se mraveneček, ví to celá obora,

o půlnoci zavolali mravenčího doktora.

Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis,
třikrát denně prášek cukru, bude chlapík jako rys.
Dali prášky podle rady, mraveneček stůně dál.
Celý den byl jako v ohni, celou noc jim proplakal.
Čtyři stáli u postýlky, pátý těšil: Neplakej!
Zafoukám ti na bolístku, do rána ti bude hej.
Zafoukal mu na ramínko, pohladil ho po čele,
hop! A zdravý mraveneček ráno skáče z postele.


Had leze z díry,
vystrkuje kníry,
bába se ho lekla
na kolena klekla.

Nic se, bábo, nelekej,
na kolena neklekej.
Já jsem přece hodný had,
já mám všechny lidi rád.

Učíme se na besídku

Básničky:

Vánoční stromeček

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,

maminka u stolu jablíčko rozkrojí.

A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku,

co byla schovaná v červeném jablíčku.

Už se těším andílku, 
na vánoční nadílku,
chci být hodný moc a moc
vydržím to do vánoc,
a pak zase malinko,
začnu zlobit maminko.

Roste, roste jedlička,

loni byla maličká,
dlouhé větve protahuje,
do maraků se natahuje,
v pokoji nám zavoní,
až vánoce zazvoní.Zima klepe na dveře,
klepy, klepy, klep
jídla máme plnou spíž,
uhlí plný sklep.
Zima ťuká na okno,
ťuky, ťuky, ťuk
i když sněhem zapadnem,
bude nám to fuk.

Kolem školky chodí mráz,

rád by vlezl mezi nás,
my se zimy nebojíme,
do školky ho nepustíme.

Vánoční stromeček v pokiji stojí,

děti ho po roce svátečně strojí,
nahoru hvězdičku,
doprostřed andílka,
dolů jen maličko,
tam bude nadílka.

Vánoce, Vánoce přicházejí

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé,

po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé!

Proč jen děda řict si nedá, tluče o stůl v předsíni,

a pak běda, marně hledá kapra pod skříní.Jo!

Vánoce, Vánoce přicházejí .......

Naše teta peče léta na Vánoce vánočku,

nereptáme, aspoň máme něco pro kočku. Jo!

Vánoce, Vánoce přicházejí......Rolničky
Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky,rolničky,co to zvoní v nich? 
Maminčiny písničky Vánoce a sníh.

Sláva už je sníh, jedem na saních,
kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich.
Kouká na syna, uši napíná,
co to slyší v rolničkách? Na co vzpomíná?

Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky,rolničky,co to zvoní v nich? 
Maminčiny písničky Vánoce a sníh.
 
Půjdem spolu do Betléma
Půjdem spolu do Betléma, 
dujdaj, dujdaj, dujdaj dá! 

Ježíšku, panáčku! 
Já tě budu kolíbati, 
Ježíšku, panáčku! 
Já tě budu kolíbat!

Začni Kubo na ty dudy
dudaj, dudaj, dudaj, dá!

Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbat!

A ty Janku na píštalku
dudli, tudli, dudli, dá!

Ježíšku panáčku!
Já tě budu kolíbati,
Ježíšku panáčku!
Já tě budu kolíbat!

Pásli ovce valaši         

Pásli ovce valaši
pri Betlemskom salaši. 

/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

Anděl se jim ukázal,
do Betléma jít kázal.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

Běžte lidé, pospěšte,
Ježíška tam najdete.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

On tam leží v jesličkách, 
zavinutý v plenčičkách.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/


...................................................................................................................................................


HRNEČKU VAŘ


Tak mi uvař hrnečku,
Krupicovou kašičku.
Vaří hrnek, vaří,
Až se z něho paří.
A navařil kašičku.
Děkuji ti hrníčku.
Hrníček však vaří dál.
Hrnku co jsem povídal.
Hrnek vaří bez přestání,
Neslyší mé bědováí.
Kaše na stůl přetéká,
Už se valí jak řeka,
Už se valí do kuchyní
A z kuchyně do předsíní
A z předsíně do ulice.
Honem děti, vemte lžíce.
Samík, Kubík, Anička,
Vojta, Elí, Hanička,
Jedí kaši po lžičkách –
Ham a ham a ham a ham
Já jim taky pomáhám.
A kdo mi to nevěří
Ať k nám příjde k večeři


ŠPETKOVÝ ÚCHOP - SPRÁVNÉ DRŽENÍ TUŽKY
Vezmi palec, ukazovák, 
zob, zob a máš zobák.
Do zobáčku tužku dáme, 
prostředníčkem podpíráme.
 


RUCE
Ruce, ruce, ručičky, (tak tak všelijak)
máte pěkné prstíčky, (zahýbat prstama)
máte pěkné dlaně, (prosit)
zatleskáme na ně. (zatleskat)


PŘIVÍTÁNÍ
Dobrý den, dobrý den, (úklony)
dneska máme krásný den. (ruce v bok)
Ruce máme na tleskání, (tleskáme)
nohy máme na dupání. (dupeme)
Dobrý den, dobrý den, (úklony)
dneska zlobit nebudem. (kroutíme hlavou a rukama značíme ne)


Koulela se ze dvora

takhle velká brambora.       (Dítě krouží pažema kruh, jakože ručičkami "obkresluje" velkou bramboru.)

Neviděla, neslyšela,            (Dítě si zakrývá ručičkami oči a pak uši.)
že už padá závora.             (Rukou dělá pohyb, který představuje pád závory.)

Kam koukáš ty závoro?       (Ukazuje prstíkem "tytyty".)
Na tebe ty bramboro!

Kdyby tudy projel vlak,        (Ručičkami dělá pohyby jako mašinka.)
byl by z tebe bramborák.    (Tleská do dlaní, jakože ukazuje placku.)


Princeznička na bále
poztrácela korále.
Její táta, mocný král,
Honzíka si zavolal:
„Honzíku, máš namále,
přines nám ty korále!“

Honzík běžel za horu,
nakopal tam bramborů.
Vysypal je před krále:
„Nesu vám ty korále,
větší už tam neměli,
ty snědli už v neděli.“Polámal se mraveneček

Polámal se mraveneček, ví to celá obora, 
o půlnoci zavolali mravenčího doktora.

Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis, 
třikrát denně prášek cukru, bude chlapík jako rys.

Dali prášky podle rady, mraveneček stůně dál. 
Celý den byl jako v ohni, celou noc jim proplakal.

Čtyři stáli u postýlky, pátý těšil: Neplakej! 
Zafoukám ti na bolístku, do rána ti bude hej.

Zafoukal mu na ramínko, pohladil ho po čele, 
hop! A zdravý mraveneček ráno skáče z postele.


ŠAŠEK

Když se tahá za šňůru, 

skáče šašek nahoru.

Rozhazuje rukama,

vyhazuje nohama,

jezdí jako na koni,

a pak se vám pokloní.
Povídám, povídám pohádku…, že pes přeskočil hromádku.

Povídám, povídám druhou…, že teče voda struhou.

Povídám, povídám třetí…, že na peci spaly děti.

A když se vyspaly…, kousek chleba dostaly.

 


Ruce, nohy
 
Ruce, ruce, ručičky, 
máme pěkné prstíčky.
Máme pěkné dlaně, 
zatleskáme na ně.
Dvě nožičky taky máme,
pěkně s nimi zadupáme.Uděláme kukátko, do kukátka kuk, 
zamkneme si pusinku, a už ani muk
Krávy, krávy, jak si spolu povídáte?
Krávy, krávy, jakou máte řeč?
Bů, bů, bů....
(ovečky, kočičky, auta, sanitky, :-) atd. atd...)Šnek

Leze, leze šnek, nese domeček,                                            
leze, leze z proutí, zadečkem si kroutí
najednou se lek..

Nejdřív tykadla, potom kukadla…
Copak se to stalo? Co ho vylekalo?
Šiška upadla, šiška upadla!

 Byl jednou jeden domeček                            Sedí paša na trůnu,                                             Všechny moje prsty,


a v tom domečku stoleček                             tuze mu to sluší,                                                   schovaly se v hrsti,

na stolečku mistička                                       nemá žádnou korunu,                                         spočítám je hned,                                

v té mističce vodička                                       ale oslí uši.                                                             jedna, dvě, tři, čtyři, pět.

ve vodičce rybička

Kde je ta ryba?

kočka jí snědla

Kde je ta kočka?

Do lesa zaběhla

Kde je ten les?

On na prach shořel

Kde je ten prach?

Voda ho odnesla

Kde je ta voda? Voli jí vypili

Kde jsou ti voli?

Páni je snědli

Kde jsou ti páni?

Na hřbitově zakopáni!Rolničky
Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky,rolničky,co to zvoní v nich? 
Maminčiny písničky Vánoce a sníh.

Sláva už je sníh, jedem na saních,
kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich.
Kouká na syna, uši napíná,
co to slyší v rolničkách? Na co vzpomíná?

Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky,rolničky,co to zvoní v nich? 
Maminčiny písničky Vánoce a sníh.
 
Půjdem spolu do Betléma
Půjdem spolu do Betléma, 
dujdaj, dujdaj, dujdaj dá! 

Ježíšku, panáčku! 
Já tě budu kolíbati, 
Ježíšku, panáčku! 
Já tě budu kolíbat!

Začni Kubo na ty dudy
dudaj, dudaj, dudaj, dá!

Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbat!

A ty Janku na píštalku
dudli, tudli, dudli, dá!

Ježíšku panáčku!
Já tě budu kolíbati,
Ježíšku panáčku!
Já tě budu kolíbat!

Pásli ovce valaši        

Pásli ovce valaši
pri Betlemskom salaši. 

/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

Anděl se jim ukázal,
do Betléma jít kázal.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

Běžte lidé, pospěšte,
Ježíška tam najdete.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

On tam leží v jesličkách, 
zavinutý v plenčičkách.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/


Učíme se tancovat

Nám slunce svítí celý den, nám všechno zdá se jako sen, 
zpíváme si, hrajedeme si, dobře se tu máme,
zpíváme si, hrajeme si, do tance se dáme.

nebo

Na cestě jsem potkal děvče, neslo květy v náručí,
na cestě jsem potkal děvče, pohlédlo mi do očí,
Na cestě jsem potkal děvče, neslo květy v náručí, 
na cestě jsem potkal děvče, co mě tančit naučí.

nebo 

Šla Nanynka do zelí, do zelí, do zelí,
natrhala lupení, lupeníčko.
Přišel za ní Pepíček, rozdupal jí košíček,
Ty, ty, ty     ty,ty, ty ty to budeš platiti.


Učíme se jména nových dětí


Kdo tu s námi dneska je? Jakpak on se jmenuje?
Kdo tu je, kdo tu je, řekne jak se jmenuje...
září 2015

Učíme se uklízet

Ve školce ať máme čisto, každá hračka má své místo.
My to všechno dobře víme, po hraní si uklidíme!
září 2015

Včelka

Na zahrádce pod jabloní,motýlek tam včelku honí,
hned, hned, hned, dej mi včelko med,
hned hned, hned, dej mi včelko med.

Včelička se na něj zlobí, že ji křidélka už bolí,
hned, hned, hned, pryč motýlku leť,
hned, hned, hned, pryč motýlku leť.

Do úlu už včelky letí,musím také pospíchati,
hned, hned, hned, taky domů leť,
hned, hned, hned, taky domů leť.
Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček..

Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.
Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.


Zimo, už jdi pryč...

Zimo, zimo, už jdi pryč,
jaro si už chystá klíč.
Otevírá jarní bránu,
jmenuje se petrklíč.


Přišlo jaro do vsi......

Přišlo jaro do vsi,
Kde jsi, zimo, kde jsi?
Byla zima mezi námi,
ale už je za horami,
hu, hu, hu, jaro už je tu!
Zimo, zimo, táhni pryč!
Nebo na tě vezmu bič!
Zatahám tě za pačesy,
za ty hory, za ty lesy!
Až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek.


Brambora

Kutálí se ze dvora
takhle velká brambora.
Neviděla,neslyšela,
spadla na ní závora.
Kam  koukáš ty závoro?
Na tebe,ty bramboro!
Kdyby tudy projel vlak,
byl by z tebe bramborák!Včelka

Na zahrádce pod jabloní,motýlek tam včelku honí,
hned, hned, hned, dej mi včelko med,
hned hned, hned, dej mi včelko med.

Včelička se na něj zlobí, že ji křidélka už bolí,
hned, hned, hned, pryč motýlku leť,
hned, hned, hned, pryč motýlku leť.

Do úlu už včelky letí,musím také pospíchati,
hned, hned, hned, taky domů leť,
hned, hned, hned, taky domů leť.

Šnek

 

Leze, leze šnek, nese domeček,                                            
leze, leze z proutí, zadečkem si kroutí
najednou se lek..

Nejdřív tykadla, potom kukadla…
Copak se to stalo? Co ho vylekalo?
Šiška upadla, šiška upadla!

Písničky z divadla

Oříšku sem, oříšku tam,
veselou písničku ti zazpívám,
Oříšku hej,na mně se směj,
kouzelnou pohádku mi vyprávěj.

Jéjej, jéjej, koukejte kluci, holky jéjej jéjej,
Dejte pozor na podolky, upravte si tu i kdesi kaťata,
Upravte si tu i kdesi kaťata,
Jéjej, jéjej, uši čisté rovně noste, jéjej, jéjej,
Říkám Vám to nejmíň po sté,
upravte si tu i kdesi kaťata, upravte si tu i kdesi kaťata.

Aktuality

Nový školní řád

Vážení rodiče,     na web.stránkách školky, v části  dokumenty,  je v současn...

Logopedie

V naší mateřské škole věnujeme zvýšenou pozornost a péči dětem s narušenou ko...

Fotograf v mateřské školce

Provozní doba školky

Provozní doba školky od 4.9.2023 je od 6:00h do 17:00h

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů MŠ Chorušice

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign