logotyp

Co má dítě umět

CO MÁ UMĚT PŘEDŠKOLÁK?

 

Na internetu najdete spoustu článků, co by předškolák měl zvládnout před nástupem do první třídy základní školy. Zpravidla to bývá výčet deseti, patnácti nebo i dvaceti konkrétních dovedností.
Jistě se Vám, rodičům, honí hlavou, jestli by se Váš předškolák měl umět podepsat, napočítat do dvaceti nebo zavázat tkaničky. Pro ucelenější a konkrétnější představu, co by vlastně dítko mělo ovládat, je níže popsáno deset oblastí, kterých se dovednosti týkají. Všechny tyto oblasti spolu úzce souvisí a prolínají se, proto se hodnotí schopnosti a dovednosti žáka při diagnostikách globálně. Neobávejte se, pokud ale Vaše dítě neumí R,Ř (jistě jste již navštívili logopedickou ambulanci a na nápravě pracujete) nebo si nezaváže dokonale tkaničky (častým nácvikem se to brzy naučí), není to důvod k odložení školní docházky. Ovšem pokud je emočně nevyzrálé, nesamostatné, je třeba navštívit Pedagogicko – psychologickou poradnu, kde zhodnotí školní připravenost Vašeho dítěte.

1. Hrubá motorika, sebeobsluha
 koordinované pohyby (tzn. hry s míčem, udržení rovnováhy, běh, skoky, bezpečný pohyb)
 bez pomoci druhého se svlékne, oblékne i obuje
 stolování (používání příboru, nalije si nápoj, čistě stoluje, používá ubrousek)
 osobní hygiena (vysmrká se, umývání rukou, používání toalety a toaletního papíru)
 úklid (uklízí předměty na určené místo, připravuje pomůcky)
 pečuje o své věci a udržuje v nich pořádek

2. Citová samostatnost, kontrolované chování
 zvládá odloučení od rodičů
 má své názory a vyjadřuje své pocity
 emoční stálost bez výrazných výkyvů nálad
 sebekontrola (přiměřená reakce na neúspěch, přizpůsobení se situaci, odložení svého přání) 
 zodpovědnost za své chování

 dodržování pravidel

3. Řeč a komunikace
 správná výslovnost všech hlásek
 mluví ve větách, vypráví příběh, vede rozhovor
 správná gramatika (užívání rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 
 rozumí většině slov a výrazů, má přiměřenou slovní zásobu
 pokouší se napsat své jméno hůlkovým písmem
 používá správně neverbální komunikaci (mimika, gesta, řeč těla aj.) 

 spolupracuje ve skupině

4. Jemná motorika, koordinace oko – ruka, pravolevá orientace

 •   zručnost při práci s předměty, hračkami, nástroji (stavebnice, modelování, kresba, stříhání,

  lepení, listování v knize aj.)

 •   práce s drobným materiálem (navlékání korálků, šití, drobné stavebnice aj.)

 •   správné držení tužky

 •   grafomotorika a plynulost tahu (vybarvování, kresba s detaily, obkreslování, překreslování, dokreslování)

 •   rozlišování pravé a levé strany, ruky, řazení prvků zleva doprava

 •   vyhraněná lateralita ruky a oka

  5. Zrakové a sluchové vnímání

 •   vnímání barev (přiřazuje barvy i její odstíny, pojmenuje, ukáže)

 •   figura a pozadí (vyhledá předmět na obrázku, odliší od sebe překrývající se obrázky, sleduje

  linii mezi ostatními)

 •   zraková diferenciace (v řadě najde odlišující se obrázek tvarem, velikostí, polohou, detailem,

  vyhledává stejné obrázky)

 •   zraková analýza a syntéza (poskládá obrázek z několika částí s předlohou, doplní chybějící

  části v obrázku)

 •   zraková paměť (pamatuje si, pozná, co chybí, umístí na správné místo)

 •   rozlišuje jednoduché symboly, značky (písmena, číslice, dopravní značky, piktogramy)

 •   naslouchání (ukáže směr, pozná předmět dle zvuku, pozná píseň dle melodie, naslouchá

  vyprávění)

 •   sluchová diferenciace (rozezná rozdíly mezi hláskami – měkké,tvrdé,krátké,dlouhé, rozeznává

  zvuky běžných předmětů, hudebních nástrojů)

 •   sluchová analýza a syntéza (roztleskává slova na slabiky, zvládá rozpočítadla, určí, zda se

  slova rýmují, pozná první a poslední samohlásku ve slově, určí, zda slovo obsahuje danou

  hlásku)

 •   vnímání rytmu (napodobí rytmus, určí shodnost dvou rytmických struktur)

 •   sluchová paměť (zopakuje alespoň pět nesouvisejících slov)

 •   reaguje správně na světelné a akustické signály

  6. matematická pregramotnost, logické myšlení

 •   má představu o číslech (počítá na prstech či předmětech, počítá po jedné)

 •   porovnává vlastnosti (malý, velký, hodně, málo, krátký, dlouhý, méně, více)

 •   třídí, přiřazuje, seřazuje dle daného kritéria (barva, velikost, tvar)

 •   porovnává počet, vyjmenuje číselnou řadu do pěti (deseti)

 •   pojmenuje základní geometrické tvary

 •   chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší problémy, situace, hádanky, labyrinty

 •   prostorová představivost (užívá správně pojmy nad, pod, dole, nahoře, uvnitř)

 •   vnímání času (přirazuje činnosti obvyklé pro ráno, dopoledne, odpoledne, večer, užívá

  správně pojmy dříve, později, dnes, včera, orientuje se ve dnech v týdnu, ročních období)

 •   užívá pojmy označující velikost a hmotnost (dlouhý, krátký, těžký, lehký apod.)

  7. Pozornost, paměť
   soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (10-15 min.)
   soustředí se na činnosti, které pro něj nejsou zajímavé
   pamatuje si, co prožilo a po přiměřené době si to vybavit a reprodukovat  pamatuje si říkadla, básničky, písničky
   přijme úkol a věnuje se mu soustředěně, dokončí ho bez odbíhání
   pracuje dle pokynů a samostatně

8. Socializace
 navazuje kontakty s dětmi i dospělými, kamarádí se, komunikuje
 uplatňuje základní společenská pravidla (pozdraví, poděkuje, omluví se, požádá)  zapojuje se do skupiny (spolupracuje, domlouvá se, respektuje pravidla)
 zapojuje se do kolektivních her
 má svůj názor, který vyslovuje, obhajuje, umí se dohodnout
 k ostatním se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně

9. Kultura a tvořivost

 •   pozorně poslouchá a sleduje literární, filmové, dramatické či hudební představení

 •   zaujme ho tématická výstava, návštěva ZOO apod.

 •   aktivně se účastní kulturních programů, akcí, slavností

 •   vnímá a prožívá, zážitky komentuje, hodnotí

 •   zajímá se o knihy, pohádky, příběhy, má své oblíbené hrdiny

 •   zná celou řadu písní, básní, zpívá a dodržuje rytmus

 •   tvoří, modeluje, kreslí, maluje, lepí, trhá, sestavuje

 •   hraje tvořivé a námětové hry (na školu, na rodinu, na lékaře apod.) a dokáže hrát krátkou

  divadelní roli

  10. Orientace ve svém prostředí, ve světě, v praktickém životě

 •   vyzná se ve svém prostředí (domov, škola) a orientuje se v okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do

  školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit v nouzi apod.)

 •   zvládá praktické činnosti a situace (vyřídí vzkaz, nakoupí a zaplatí v obchodě, řekne, co

  potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, obslouží se, dbá na pořádek a čistotu, postará se o

  zvířátko či rostlinu)

 •   ví a dodržuje správné chování (doma, ve školce, u lékaře, v autobuse, v divadle, na ulici aj.),

  uvědomuje si možná nebezpečí

 •   má poznatky ze světa přírody, lidí, kultury, techniky, rozumí běžným okolnostem, dějům,

  situacím

ználidskétělo,některéorgányakčemuslouží,rozlišujepohlaví
rozlišujepovolání,pomůcky,nástroje,ví,kčemujsoupeníze
znájménarostlin,stromů,zvířat
znádopravníprostředky,technicképřístroje
zná proměny ročních období, počasí a jeho změny
životníprostředí,ochrana,nakládánísodpady
má poznatky o zemi (města, hory, řeky, kultura), o jiných zemích, národech, planetě

Možná se Vám toho zdá příliš, ale převážnou většinu dovedností si osvojuje denně při běžných činnostech od útlého věku díky Vám, rodičům. V mateřské škole se tyto dovednosti osvojují a pilují
k dokonalosti. Někdy paní učitelky naučí děti nové věci a někdy děti překvapí, co všechno znají již od Vás. Věřte, že na konci docházky do mateřské školy si odškrtnete všechny výše vypsané dovednosti a s hrdostí vstoupíte do další etapy života Vašeho téměř školáka.

Zdroj: www.msmt.cz 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název: Mateřská škola Chorušice, p.o.

Adresa: Chorušice 99, Chorušice 277 37

ID datové schránky: er7tr6y

Email: mschorusice@centrum.cz

Kontakt:
725 926 447 do třídy,
725 901 363 do kuchyně

IČO: 72567040

Číslo účtu: 253268734/0300

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign