logotyp

Projekt zelená zahrada a Globální rozvoj vzdělávání

PROJEKT GLOBÁLNÍHO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PROJEKT GLOBÁLNÍHO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Naše školka se zapojila do projektu globálního vzdělávání pro předškolní děti. První seznámení s tématem globáního vzdělávání proběhlo v rámci školení Světová škola .

Obecné cíle globálního vzdělávání

 

Obecným cílem globálního vzdělávání je umožnit lidem, aby se podíleli na rozvoji své komunity , národa a celého světa. Takováto možnost vyžaduje kritické povědomí o místní , národní a mezinárodní situaci založené na porozumění sociálním , ekonomickým a politickým procesům.

Cílem je poskytnout jedinci informace a rozvíjet jeho dovednosti tak, aby byl schopen utvořit si vlastní názor na dění kolem sebe , obhájit ho a na základě něj zaujmout pozitivní aktivní občanský postoj. Na základě toho je jedním z hlavních cílů globálního vzdělávání pochopení vlastní globální zodpovědnosti a motivace k řešení globálních problémů.

 

Proč jsme se zapojili do projektu SVĚTOVÁ ŠKOLA?

 

Naše školka se věnuje environmentální výchově a dlouhodobě spolupracuje s Ekocentrem Koniklec, učitelé mají vzdělání v multikulturní výchově. Naše školka byla oceněna v projektu Evropa hrou, pořádáme projektové dny - Týden bez hraček. Navrhli jsme naučnou stezku, na kterou v tuto chvíli obec Chorušice žádá dotaci, realizujeme proměnu školní zahrady na základě zkušeností ze školení Zahrada plná života. Pedagogové absolvovali školení Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, máme ve svém kolektivu dva logopedické asistenty. Také se staráme o seniory v naší obci – školkové babičky. Zapojili jsme se do programu Obědy do škol, abychom pomohli rodičům, kteří se ocitli v tíživé situaci. Spolupracujeme s Mensou ČR a podporujeme nadané děti v okresu Mělník. A ještě spousta dalších věcí.

Do projektu Světová škola jsme se zapojili, abychom prezentovali svoji činnost v GRV a inspirovali k aktivitám ostatní vzdělávací instituce na úrovni mateřských škol.

 

 

Co přinese GRV pedagogům?

Získávání nových poznatků o současných problémech našeho světa jako jsou např. záplavy, sucho, požáry, vysoká chudoba v rozvojových zemích s tim spojené problémy s nedostatkem pitné vody, potravinami, hygienickými návyky, kriminalitou. Dále také rozšíření poznatků o naší kultuře, okolních problémech – boj s nedostatkem vody v našem blízkém okolí.

Rozšíření obzoru možností vzdělávání dětí.

Být tolerantní a respektující k odlišnostem.

Zlepšování týmové spolupráce.Jak probíhalo školení, co nám dalo?

Úvodní setkání Světové školy probíhalo v pražském Toulcově dvoře. Školení probíhalo ve dvou dnech. První den probíhal formou teorie, kde jsme se mimo jiné dozvěděli kdo je to globální občan. Globální občan je ten, který se cítí být součástí komunity ( není na světě sám), má povědomí o globálních výzvách, participuje, je otevřen ke kritickému myšlení, chápe souvislosti a svoji roli, respektuje různorodost, má odpovědnost za své jednání.

Dozvěděli jsme se jak naplánovat projektový den a koho zapojit do ekotýmu. Dále jsme se dozvěděli cíle GRV a co bychom měli dělat, abychom dosáhli titulu Světová škola.

Druhý den byl orientován na dobrou praxi, což jsem byla ráda. Dozvěděli jsme se jak začlenit teorii GRV do praxe. Také jsem se dozvěděla zkušenosti od ostatních kolegů. A za to jem moc ráda!

 

Globální vzdělávání je tedy velmi široké téma, které zahrnuje:

 

 • Výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchovu,

  Environmentální výchovu, Výchovu demokratického občana)

 • Obsahuje znalosti o lidských právech, ekonomické globalizaci, chudobě

Naše školka se v příštích letech soustředí na problematiku vody. I když je voda obnovitelným zdrojem, není možné čerpat ji neomezeně. To se týká především podzemní vody. Pokud se pumpuje více než se stihne doplnit, hrozí pokles a postupné vyčerpání podzemních nádrží, které lze přirovnat k vyčerpávání neobnovitelných zdrojů. Toto je případ především některých oblastí v Číně, Indii, Mexiku, Thajsku, západu USA, severní Afriky a Blízkého Východu. Nadměrné čerpání podzemní vody se stává problémem i v České republice.

 

Proto bude voda naším hlavním tématem • téma vody bude tvořit přirozenou součástí výuky a života školky

 • děti se pod vedením týmu učitelů budou zabývat vodou kolem sebe a ve světě

 • děti, učitelé i širší veřejnost budou získávat informace o globální problematice vody

 • děti identifikují místní problémy s globálním přesahem a budou usilovat o jejich

  řešení

 • jedenkrát za rok ve spolupráci s partnerskou organizací ( Obec Chorušice )

 • uspořádáme akci na podporu vodních zdrojů v okolí

   

Proč jsme se rozhodli věnovat pozornost hlavně vodě?Již dlouho před tím, než jsme se přihlásili do projektu, nás bavilo vyhledávat aktivity k vodnímu živlu. Předškolní věk je významnou etapou v životě každého jedince s ohledem na formování jeho vztahu k přírodě. Děti v této době disponují mnoha předpoklady k tomu, aby trávily více času v přírodě než v dospělosti. Mají velký potenciál a zájem zkoumat různá zákoutí, jsou zvídavá, ptají se proč se děje „tohle“ a „tamto“. Jejich vnímání je možné charakterizovat jako intuitivní, ale samozřejmě se dokáží koncentrovat na cílené pozorování podnětů. Říkaly jsme si, která místa děti nejvíce lákají? Kde je s největší pravděpodobností najdeme na školní zahradě? U vody, protože voda je lákadlo opravdu pro všechny.

Vodou začíná veškerý život naší planety Země. Vodu potřebuje každý živý organismus. A voda je v posledních letech více a více diskutovaným živlem. V mnoha zemích voda chybí. V důsledku jejího nedostatku lidé v některých vývojových zemích přichází o obživu. Zemědělcům neklíčí úroda, rybářům se vytrácejí vodní plochy, nebo se zmenšují tak, že se z ní vytrácí život. V roce 2019 bylo zaznamenáno nejvíce ohnisek požárů po celém světě v historii lidstva. Někde voda chybí, jinde je ji přebytek. Musíme se také zmínit i o záplavách, které sužovaly nejen náš kraj v uplynulých letech. Italské Benátky v tomto roce byly ne jednou zasaženy vodou. Voda ničí tam, kde na to místní obyvatelstvo nebylo zvyklé. Bohužel změna klimatu se začíná projevovat. Jedná se o celosvětový globální problém, se kterým je třeba opravdu začít bojovat.

Voda strůjce života a smrti. Magický, nádherný živel, který zaujímá 71% naší planety. Našim dětem chceme předat její nádhery i nebezpečenství. Ukázat jim jak o ní pečovat, jak ji zkoumat a jak podporovat díky ní náš křehký ekosystém.

Téma vody bude tvořit přirozenou součást výuky a života školky. Chceme nenásilně seznamovat nejen děti s problematikou vody, ale i širší veřejnost, rodiče. Povedeme děti k identifikování okolních problémů s globálním přesahem, a budou sami zjišťovat jak tomu předejít/zabránit. Jedenkrát za rok uspořádáme akci na podporu vodních zdrojů v okolí ve spolupráci s partnerskou organizací (obec Chorušice)

 

Cíle:

 

Záměrem vzdělávacího úsilí učitelů v oblasti biologické chceme stimulovat fyzický aparát dítěte díky častým delším vycházkám za studánkami. Zlepšovat jejich tělesnou zdatnost, zdravotní kulturu. Voda náleží i k hygieně a s ním spojené hygienické návyky. Kvalitnější hygienické návyky= nižší procento nemocí.

Budeme působit na duševní pohodu dětí. Pobyt na čerstvém venkovském vzduchu, pohyb a celková aktivnost přispívají ke zkvalitňování duševního zdraví dítěte. Čím více toho děti budou znát, tím více si budou sebejisté. Zdravě sebevědomé děti nebudou tolik o sobě pochybovat. Věříme v jejich větší aktivnost.

Samozřejmě nezapomínejme na kooperaci a interpersonalitu, která je v kolektivu dětí nezbytná. Děti se budou učit větší spolupráci, vyšší úrovni důvěry ve spolužáky. Povýšíme tak duchovní hodnoty a děti se zapojí i do aktivního podílení se na kulturním životě obce a okolí.

V enviromentálním dění je důležité dětem názorně ukazovat dopady na naše prostředí, aby lépe pochopily důležitost a naléhavost situace a vlivu člověka na životní prostředí. Když od malička dětem budeme vkládat do hlavy správné hodnoty, budeme doufat a věřit, že tyhle děti něco změní. Minimálně u sebe a i to se bere jako veliký úspěch.

 

Jak toho chceme dosáhneme?

 

 • Pozveme na návštěvu do mateřské školy Ekocentrum Koniklec s výukovým programem Voda nad Zlato

 • Záměr programu: Děti zjistí, odkud se bere voda ve vodovodním kohoutku, jak a proč šetřit pitnou vodou a využívat dešťovou vodu v domácnosti.

 • Programem provází vodovodní mužíček Kohoutek a dešťová panenka Dešťovka. Tyto loutkové postavičky společně s prožitkovými a pohybovými herními aktivitami pomohou dětem pochopit základní otázky spojené s koloběhem vody nejen v přírodě. Děti si nejprve v roli uvadajících květin uvědomí vlastní potřebu vody a na modelu krajiny si vyzkoušejí, jak koluje voda v přírodě. Ujasní si, odkud se bere pitná voda v našich kohoutcích, a zkusí si, jaké to je podílet se na čištění vody. V návaznosti na úpravě znečištěné vody na pitnou zjistí, že i ony mohou šetřit pitnou vodou a na co všechno je možné používat místo ní vodu dešťovou. Na závěr programu si děti vytvoří plakátek s vlastním koloběhem vody, který jim zůstane ve školce.

 • Budeme děti učit poznatky o vodě

 • Našim zájmem je děti zapojovat do environmentální výchovy. Chceme tedy prohloubit téma vody a život kolem ní. Zjišťovat další poznatky, detaily. Chceme, aby děti pochopily naléhavost nejen světové situace, ale především problémů kolem nás. Rádi bychom se zajímaly tématy jako například: Voda a její schopnosti, Voda v přírodě, Voda ve vesmíru, Voda a člověk, Voda a rostliny, Slaná/sladká voda, Vodní živočichové, Voda v našem okolí.

 • Budeme odebírat vzorky z okolí.

 • Naše mateřská škola zakoupila pro potřeby zkoumání a prohlubování znalostí dětí mikroskop, díky kterému jsme schopni zkoumat vzorky vody, tedy to, co se ve vzorcích nachází. Budeme zjišťovat zásaditost vzorků, odhadovat, který vzorek z daného místa je nejvíce znečištěný/nejčistější. A také bychom rádi viděli nějaké progresivní chovaní z míst, o která se chceme starat a obnovovat. Tímto chceme naučit děti si více vážit nejen čisté vody, ale celkově životního prostředí a péči o něj. Protože příroda si bez naší pomoci těžko poradí.

 • Zkoumání vzorků pod mikroskopem

 • Jak je výše už zmíněno, škola zakoupila mikroskop, se kterým máme velké plány. Chceme objevovat, zkoumat, sbírat množství informací. Doslova a do písmene chceme o vodě a jejím rázu vědět vše. Upřímně doufáme, že mikroskop bude velikým pomocníkem, který děti neomrzí a boudou mít neustálý zájem vidět věci z jiného úhlu pohledu než jsou zvyklé. Věříme, že se nám podaří chytit do vzorků i pár organismů, které na první pohled nejsou ve vodě okem patrné a zjišťovat další a další vědomosti a zajímavosti.

 • Studovat život ve vodě

 • Našim záměrem je pojmout vodu jako celek. Když si představíte člověka, bereme jej jako osobnost s mnoha a mnoha tvářemi. Není dvou lidí na světě, kteří jsou stejní vzhledem a povahou. Ani jednovaječná dvojčata nelze hodnotit jako naprosto identická. Voda jakožto živoucí organismus je natolik různorodý po celém světě, že ani vodu nelze brát identicky. Ano pravda z chemie víme, že voda ve všech zemích světa se zapisuje jako H2O. Jenže pokud vezmeme v potaz minimálně gigantický rozdíl mezi sladkou/slanou vodou. Vyjde jasně najevo, že ani voda nemůže být stejná a obsahovat stejné látky, organismy, které jsou ku příkladu u nás ( povodí Labe) a Florida (Atlantický oceán). Chceme se zajímat o živočichy, rostliny. Poznávat především díky vodě náš ráz krajiny se vším co k němu patří.

 

 

 

Myšlenková mapa – přehled kapiček

Na podzim roku 2019 jsme dali hlavy dohromady a složili myšlenkovou mapu, ze které vznikla nástěnka rozvoje GRV. Umístěna byla vzhledem k tématu přímo nad umyvadly. Toto místo je ideální, jelikož je přístupné všem dětem, rodičům, učitelům. Máme ji tak stále na očích a pomáhá nám při denním začleňováním tématu do ŠVP. Ve středu je nápis „světová škola“ od něhož jsou do kruhu vyskládané kaňky s tématy (poznatky o vodě, partneři, voda v přírodě, voda hodná/zlá, život ve vodě, pomoc a ochrana). Nakonec z kaněk máme podtémata:

 

Srážkoměr- Srážkoměr jsme si s dětmi zkusili již vyrobit. V plánu máme, ale i jeho zakoupení a instalaci na zahradě, tak aby na něj bylo dobře vidět a mohl být přístupný dětem k pozorování a odebírání vzorků.

Ekocentrum- s Ekocentrem Koniklec máme dobré zkušenosti. Pracovníci jsou vždy skvěle na program připraveni, mají sebou mnoho názorných pomůcek, které děti vždy zaujmou. V zimě roku 2020 se chceme účastnit programu: Voda nad zlato.

Den bez vody- jeho myšlenkou není, aby děti zůstaly o žízni, ale o vodě, která je nám k užitku více v domácnosti při běžných denních úkonech. Splachovat omezeně, ruce si mýt jen ve společné nádobě k tomu určené, vodové barvy se nebudou moci používat…

1. Zemědělská Chorušice- je společnost zemědělská. Chovají dobytek, a věnují se rostlinné

výrobě.

Budeme se zajímat o spotřebu vody pro zvířata, i pro celkový chod statku.

Rok- Z názvu již vyplívající. Celý rok nás voda bude provázet na každém kroku. Celý rok se jí budeme usilovně věnovat a prohlubovat vědění o jejím obsahu.

Roční období- V každém ročním období budeme pracovat s ohledem na počasí a jeho specifiky. Budeme zkoumat odpařování vody v létě. Tvořit mraky na podzim, v zimě vodu měnit na led, a s jarem zahájíme probouzení života v ní (množení buněk, zkoumání pulců)

Hledání vody- Chceme hledat v našem blízkém okolí místa s možným výskytem vody. Tam kde se voda dokáže udržet déle a nevsáknout se. Tato místa podpořit v jejich prosperitě a chránit.

Seznam studánek- Na seznam studánek jsou zařazeny studánky, které bychom rádi buď obnovili, nebo opatrovali. Společnou silou s partnery, rodiči a okolím chceme tato místa chránit/ pečovat o ně. Neboť jsou pro nás a náš región důležitá. Studánka na Kamínku, Medvídek, pod Chorouškama, pod Kadlínem. Viz. Příloha.

Hodně vody x málo vody- jedním z názorných témat, kde je krásně vidět co nám voda může dát, ale i vzít. V plánu je beseda na téma záplavy. Budeme tvořit pokusy, kde budeme vytvářet extrémní podmínky pro rostliny k žití. Naopak chceme také demonstrovat dopad záplav na modelu města z písku a jiných materiálů. Co se stane, když vody v rybníce je málo (nedostatek kyslíku pro živé organismy a jejich úhyn).

Jak nám voda pomáhá/slouží- téma vodních elektráren, přehrad, rybníky, koupaliště. Lodní doprava a další.

Kde je potřeba nejvíce vody v okolí- Zjišťování největších problémů s nedostatkem vody v našem okolí. Jak tomu zabránit, a naopak pomoci.

Bleskové povodně Zálezlice- Beseda na téma bleskových povodní, jaké jsou možní prevence, co voda způsobila.

Opatření- jak zamezovat nebo aspoň snižovat dopady spojené s vodním živlem na naše okolí.

Mikroskop- Na podzim roku 2019 jsme pořídili do mateřské školy mikroskop pro zkoumání organismů ve vodě a kolem ním. Věříme, že nám bude velkým pomocníkem v aktivizaci našich svěřenců.

Pozorování drobných organismů- Zjišťovat jaká různá stvoření se nalézají pod vodní hladinou a kolem vodního řečiště. Velkým pomocníkem nám bude mikroskop a na cestách lupy.

Vodní rostliny- zkoumání, objevování světa rostlin. Jaké rostliny rostou po okrajích vod, jaké se skrývají na dně a které volně plavou pod vodní hladinou.

Atlas živočichů- Plánem je zakoupení velkého atlasu, protože v naši školce máme jen menší a ne tak odborně zaměřené na kýžené téma voda a její okolí. Ve vodě je mnoho organismů, skvělé je pozorovat živočichy ve volné přírodě. Pokud by se nám však nedařilo častěji dané živočichy spatřit, posloužil by nám právě atlas živočichů.

Slaná/sladká voda- zkoumání rozdílů, zjišťování proč je voda slaná slanou. Zajímavosti ohledně ústí řek do moře- mísení sladké a slané vody (přírodní úkazy)

Běh na podporu vody- Do plánu akcí jsme zařadili na měsíc květen „běh na podporu vody“ kdy se budeme snažit maximálně zapojit do akce, co se týká počtu účastníků.

Výsadba stromů- Rádi bychom také zamezili rostoucímu suchu výsadbou stromů, které jak je známo vodu zachycují svými kořeny a nenechají ji odplavit se z krajiny i s potřebnými živinami.

Dešťová voda- zachycování- Aktivně se zapojit do sběru dešťové vody a její zužitkování na školní zahradě.

Obnova/ochrana místních vodních ploch- Obec Chorušice, kde sídlí naše školka má dva kaly, o které je třeba se postarat a udržovat je v dobrém stavu.

Pítko pro ptáky- Rádi bychom zrealizovali a s dětmi vytvořili pítko pro ptáky, které by bylo dobře viditelné k jeho pozorování, dobře provozu udržitelné a zároveň bezpečné aby ptáci mohli i u pítka odpočívat, slunit se nebo se umýt.

 

 

Hlavní myšlenka

 

Boj proti suchu - Snaha, aby děti sami přicházely s nápady jak upravit

naše prostředí ve školce, jak obnovit a upravit okolní krajinu, více informovat okolí s naším bojem proti suchu a dalšími globálními problémy, které jsou se suchem spojovány.


Očekávané výstupy důležité pro rozvoj dětského myšlení

Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí. Mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.

 

Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně.

Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody a společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí. Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.).

Mít povědomí o širším společenském, přírodním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek. 

Osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi.Konkrétní výstupy rozvoje dětského myšleníOsvojit si poznatky o změnách v přírodě – umět rozlišit strom a květinu, znát roční období a jejich znaky, umět rozeznat jehličnatý a listnatý strom, pojmenovat květiny, umět rozlišit přírodní jevy (déšť, vítr, bouřka, duha..), umět rozeznat strom od keře, umět sbírat a hrát si s přírodninami, umět popsat počasí, umět vyjádřit jak se mění příroda, ptáci, stromy a zvířata, umět pojmenovat jednotlivé části oblečení a zvolit vhodné oblečení a obutí podle počasí, znát vlastnosti písku, dřeva, sněhu, vody, ledu, kamene,

Osvojit si poznatky o zvířatech – umět pojmenovat zvířata podle obrázku, umět přiřadit zvířata dle daných zvuků, vědět co nám dávají, znát užitek hospodářských zvířat, znát jejich příbytky, umět pojmenovat alespoň 5 exotických zvířat, umět vysvětlit proč existují zoologické zahrady, umět vyprávět o zvířatech, popsat ho a nakreslit,

Osvojit si poznatky o ovoci a zelenině a jeho vliv na lidský organismus – umět správně pojmenovat ovoce a zeleninu, umět rozlišit ovoce podle vzhledu, chuti, vůně, znát význam ovoce a zeleniny pro zdraví, chápat nezbytnost vitamínů, mléčných výrobků, ryb pro lidské zdraví,

Osvojovat si dovednosti v oblasti sebeobsluhy a hygieny – umět udržovat zdravé hygienické návyky (mytí rukou, splachování), umět si samostatně čistit zuby a chápat péče o ně, umět správně pojmenovat předměty denní potřeby, umět používat kapesník,

Osvojit si poznatky o zdravém životním stylu a bezpečnosti – umět udržovat pořádek ve věcech, osobních potřebách

Osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu, o zdravém životním stylu – umět rozeznat zdravé a nezdravé potraviny, mít povědomí o těle a jeho vývoji, umět koulet a házet míčem v daném směru při správném nápřahu a mrštění paže horním obloukem, umět skok snožmo do dálky z místa, umět přebíhat k určenému cíli a vyhýbat se překážkám, umět kotoul vpřed s dopomocí, umět chodit v pochodovém taktu, umět dodržovat tempo při běhu dle hudby, umět pracovat s padákem, umět stát na jedné noze, pohotové přechody ze stoje do různých poloh (sed, leh, klek), umět používat obruče, lavičku, lano, kužele, různé velikosti míčů, tyče, švihadla k samostatným hrám, umět hodit míč a trefit cíl, umět chodit po nerovném terénu, umět se aktivně zapojit do rozcviček a hraní her, pohotově vyběhnout na smluvený signál , umět poskakovat v podřepu, přes čáru, vpřed, vzad, vpravo, vlevo, plazení po břiše pod nízkou překážkou, umět se plazit po lavičce v lehu na břiše s přitahováním rukou

Osvojovat si poznatky o těle, jeho částech, zdraví – umět ukázat části těla, znát orgány lidského těla a jejich funkci

Osvojit si pozitivní vztahy - k přírodě, umět pomoc zvířátkům, posilovat vztah k sobě samému, posilovat prosociální chování k druhým, umět být ohleduplný, ochotný nabídnout pomoc lidem kolem sebe

Osvojit si zdravé stravovací návyky - pravidelný stravovací režim, co je zdravé a nezdravé,

Osvojovat si kladné vztahy k živé i neživé přírodě – umět roztřídit živé a neživé předměty a poznat jejich vlastnosti a experimenty s nimi,

Osvojit si fyzickou a psychickou zdatnost – umět ovládat pohybový aparát a tělesné funkce,

Osvojovat poznání o okolní přírodě – umět pojmenovat orientační body vesnice Chorušice (kaštan, rybníček, náves, Podstavy, Choroušky,..), umět nakreslit jednoduchou mapu okolí,

Osvojit si poznatky o zvycích, tradicích a svátcích - umět zazpívat koledu, umět zarecitovat básničku, umět vytvořit a předat přáníčka, umět pomáhat při přípravě na Vánoční svátky, umět poblahopřát, umět udělat řetěz z papíru a jiných vánočních ozdob,

Osvojovat si poznatky o České republice – znát hlavní město, vědět kdo a co je prezident, znát vlajku ČR, znát jakým jazykem mluvímeČasové shrnutí1. Pozveme na návštěvu do školky Ekocentrum Koniklec s výukovým programem Voda nad Zlato ( zima 2020 )
2. Budeme děti učit poznatky o vodě ( po celý školní rok 2019-2020 )
3. Budeme odebírat vzorky vody z okolí ( jaro 2020 )
4. Zkoumat vzorky pod mikroskopem ( po celý školní rok 2019-2020 )
5. Studovat život ve vodě ( rostliny, drobné organismy ) ( jaro, léto 2020 )
6. Vliv vody na přírodu ( různá roční období, voda ve světě ) ( po celý školní rok 2019-2020 )
7. Prohlížet encyklopedie a atlasy ( po celý školní rok 2019-2020 )
8. Vyrobíme srážkoměr, pítko pro ptáky ( zima 2020 )
9. Zachytíme dešťovou vodu a budeme ji používat ( jaro, léto 2020 )
10. Vytvoříme seznam studánek a vodních zdrojů v okolí ( po celý školní rok 2019-2020 )
11. Poslechneme si přednášku o povodních v Zálezlicích z roku 2012 ( jaro 2020 )
12. Uděláme si DEN BEZ VODY ( květen 2020 )
13. Budeme společně s dětmi hledat řešení nedostatku vody ( po celý školní rok 2019-2020 )
14. Běh na podporu vody ( studánek ) ( květen 2020 )

 

 

 

 

Na podzim roku 2019 jsme vytvořili myšlenkovou mapu a vytvořili z ní nástěnku rozvoje GRV. Umístili ji, vzhledem k tématu přímo na stěnu nad umyvadly. Toto místo je přístupné ze všech stran dětem, rodičům, učitelům. Máme ji tak stále na očích a pomáhá nám při každodením začleňováním tématu do ŠVP.

 

 

Je zde přehledně popsán plán GRV v naší mateřské škole. Další prezentací jsou naše webové stránky www.skolkachorusice.cz , kam vkládáme jednotlivé aktivity spojené s GRV a fotografie z akcí školky. GRV zde má svou samostatnou záložku.

 

 

Dalším krokem v letošním roce byl nákup pomůcek, konkrétně nákup mikroskopu. Postupně se s ním učitelé seznamují. Hned první využití našel při plnění úkolů v soutěži ,,Domestos,,

( www.domestosproskoly.cz )

Úkolem dětí bylo stát se lovcem bakterií. Pro lepší představu neviditelného nepřítele nám mikroskop velmi pomohl.

 

 

 

Posledním krokem bylo získání partnera – Obec Chorušice.

1. Zemědělská Chorušice, a.s

 

 

 

 

 

Zcela novou podporou se koncem roku 2019 objevila možnost dotační výzvy na přírodní zahrady. Pokusíme se o tvorbu architektonické studie pro podání žádosti ve výzvě z MŽP 7/2019.

Z dotace lze pořídit pomůcky pro rozvoj GRV v daném tématu např. listnatý strom, pozorovatelnu, sběrač dešťové vody, vědro na vodu, sluneční hodiny, didaktický model krajiny – EROZE, informační panel s koloběhem vody, tabuli do zahrady, ptačí budku, pítko...

Přírodní zahrada – dotační projekt MŽPZcela novou podporou se koncem roku 2019 objevila možnost dotační výzvy na přírodní zahrady. Pokusíme se o tvorbu architektonické studie pro podání žádosti ve výzvě z MŽP 7/2019. Z dotace lze pořídit pomůcky pro rozvoj GRV v daném tématu např. listnatý strom, který dodá více stínu v teplých, slunečných dnech a nebude tolik vysychat trávník na dětském hřišti. Dále Bobří hráz, která se skládá z několika prvků. Pozorovatelna, sběrač dešťové vody, vědro na vodu, sluneční hodiny, didaktický model krajiny – EROZE a bobří tunel, doupě, které umožňuje dětem zážitkovou formou poznávat život zvířátek a jejich přirozené životní prostředí. To vše rozvíjí environmentální vzdělávání dětí a GRV. Dále pak ptačí budka, která nám na zahrádce schází, školní tabule, která by sloužila k rozvoji přirozené kreativity dětí, zvýšený kruhový záhon pro intenzivní kontakt s půdou a rostlinami, hmatový chodník sloužící jako báječná výuková pomůcka, rozvíjí smyslové vnímání a hmatovou stimulaci plosek nohou, xylofon na rozvoj sluchového vnímání, naučný panel k poznávání brouků a různého hmyzu, také závěsný panel s mini pexasem savců, sloužící k rozvíjení zrakového vnímání. Krásnou ozdobou v zahradě by byla i vrbová stavba, která by se nabízela k využití různých dětských her a podle které by se poznalo kolik je třeba vody na její zalévání. Dále houpací sítě a indiánské teepee, do kterého se děti můžou schovat před celým světem a poslouží i jako venkovní hrací koutek. Tyto vybudované prvky na naší školní zahradě, by byly velkým přínosem pro rozvoj výchovy dětí v přírodním stylu, který by umožnil přímý kontakt s přírodou. Chtěli bychom u dětí vzbuzovat více zájmu o přírodu, pobyt venku, přirozený pohyb. Výchozím cílem je vybudování prostředí, ve kterém dítě může testovat a rozvíjet své schopnosti. A také, aby se výuka co nejvíce přenesla z interiéru školky do její zahrady. Doufáme, že zastupitelé obce zváží možnost dotační výzvy a tyto prvky se brzy stanou naším pomocníkem pří vzdělávání GRV.

V případě, že dotaci na přírodní zahradu nezískáme, zkusíme ji postupně vybudovat vlastními prostředky s pomocí obce Chorušice a rodičů.

 

 

 

Co děláme a můžeme udělat pro to, aby naše školka byla opravdu světová?

 

Vzdělávání v oblasti globálních témat je v dnešní době již nutností. Nemělo by se s tím začínat až ve věku povinné školní docházky, ale odpovídajícím způsobem seznamovat, učit, ale hlavně si osvojovat chování, které respektuje člověka, přírodu a minimální dopad na její kvalitu a tím i na náš život. Proto se i v naší mateřské škole snažíme vést děti ke správnému uvažování a postoji ke světu. Rozlišujeme tři hlavní oblasti:

 

1) Mezigenerační, gendrové a rasové téma

Šikana mladších nebo starších, postavení žen, stereotypy pohlavních rolí, rasismus. To jsou postoje, které je třeba znát a zároveň je umět řešit, bojovat proti nim. V předškolním věku shledáváme nejdůležitějším osvojení si chování, které vede k respektování člověka. Ať už se jedná o oblast stáří – pomůžu mladšímu spolužákovi s oblékáním, protože mu to ještě dobře nejde nebo pomůžu nést babičce tašku s nákupem; nebo o oblast pohlaví – ve školce jsme všichni kamarádi a snažíme se mít vždy skupiny smíšené; a nebo o oblast rasovou – musíme znát, že lidé jsou rozdílní, ale je třeba vědět, že tyto rozdíly nejsou důvodem k nerespektování.

Jako podporu k osvojení si respektování člověka využíváme reálné zážitky. Do školky pravidelně zveme naše babičky, kterým se děti mohou pochlubit, co už umí. Naopak chceme zrealizovat workshop, kdy zase prarodiče ukážou, co umí oni a tím podpořit vědomí, že každý z nás potřebuje znalosti a zkušenosti starších lidí, a vytvořit tak prostředí k fungování mezigenerační spolupráce. S oblastí rasového tématu je spojeno i vzdělávání učitelek v oblasti výuky dětí s odlišným mateřským jazykem a usnadnit tak dítěti vstup do základní školy.

 

2) Kvalitní život

V mateřské škole pečujeme především o kvalitní vzdělávání, které je poskytováno všem dětem stejně ale s individuálním přístupem, kdy plně respektujeme osobnost dítěte. Ať už se jedná o děti nadané, tak děti, které potřebují pomoc prostřednictvím asistenta pedagoga nebo speciálního pedagoga. Abychom podporovali děti v oblastech, ve kterých vynikají, vedeme kroužek nadaných dětí, nebo ve kterých zaostávají, procvičujeme tyto dovednosti individuálně. Pro správné a rychlejší úsudky v dovednostech dětí nám slouží evaluační listy, kam úspěchy a neúspěchy zaznamenáváme do několika bloků ve školním roce. Dětem pravidelně pořizujeme didaktické pomůcky, které pomáhají nejen rozvíjet rozumové schopnosti dítěte, ale pomáhají i chápat a zkoumat svět. Například jsme pořídili mikroskop a na procházky jdeme vždy s nádobkami s lupou, aby děti mohly zkoumat přírodu.

Samozřejmě dbáme i na naše zdraví a životosprávu. Dopřáváme dětem pravidelné návštěvy solné jeskyně, kde praktikujeme jak relaxaci, tak dechová cvičení, nebo každoroční kurzy plavání. Můžeme se pochlubit i docházkou fyzioterapeuta, který odhaluje chybné držení těla, plochonozí a s dětmi vede skupinové i individuální cvičení na podporu obratnosti nebo prevenci vad. Ve školce děti tráví významnou část dne, proto dbáme na správnou skladbu. Seznamujeme děti s původem potravin a na školní zahradě děti pěstují ovoce a zeleninu, kterou si pak s nadšením sklízejí.

Uvědomujeme si ale, že ne každý rodič má finance na zkvalitňování života svého dítěte. Snažíme se proto využívat příspěvků EU pro tyto rodiče. Nebo nám zřizovatel přispěje na různé aktivity, které by byly pro mnohé nedostupné. Protože školce pomáhají ostatní, chceme pomáhat i my těm, co to potřebují. Zaměříme se na neziskové organizace, které podpoříme naším snažením – háčkování pro Nedoklubko, sbírání víček, navázání spolupráce s Českým červeným křížem.

 

3) Odpovědné chování

Odpovědné chování ve spojení s přírodou je třetí důležitou oblastí. S ekologickou výchovou nám pomáhá Ekocentrum Koniklec a jsme zapojeni do programu Ekoškolka. Samozřejmostí je pro nás třídění odpadu v obou třídách. Čili vedeme k této činnosti děti již od dvou let. Děti jsou dále vedeny k tomu, že neplýtváme vodou, potravinami ani elektřinou prostřednictvím různých her a školních projektů. Pravidelně chodíme do lesa v zimních měsících krmit zvěř a ve školce se staráme o dvě domácí zvířátka.

 

 dá se pak volně navázat na to, že jsme si zvolily téma vody

Závěrem

 

 

Školní vzdělávací plán MŠ Chorušice se jmenuje - Místo kde žiji, kam patřím. Již z názvu je patrné, jak důležité je pro nás rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný vývoj a zdraví, napomáhat mu chápat okolní svět jako nedílnou součást svého života. Snažíme se dítě motivovat k sebe rozvíjení, vytvářet v něm pozitivní vztah k učení a dalšímu poznávání. Podporujeme individuální zájmy a potřeby dětí a snažíme se o vytváření harmonické osobnosti.

Mezi tématy nechybí rodina, mravní zásady, společenské role, ochrana zdraví, obec, kde žijeme, cestování, lidé a jejich vlastnosti, živočichové a rostliny, příroda živá a neživá, dopravní prostředky, planety a vesmír, řemesla a povolání, předměty denní potřeby, časové pojmy a souvislosti. Integrované bloky tvoří systematický námětový celek, který je sestaven v souladu s ročním obdobím, svátky roku a celoročními aktivitami školy. Při plánování činností vycházíme z potřeb a zájmů dětí, z individuálních a aktuálních potřeb dítěte. Organizujeme takové aktivity, které podněcují zájem o činnost, aktivitu dětí, experimentování, přičemž vždy respektujeme jejich tempo a individuální potřeby. Předškolní vzdělávání přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí dané věkové skupiny a usilujeme o to, aby byla respektována všechna vývojová specifika. Snažíme se respektovat dětská přání a vytvářet vhodné vzdělávací prostředí, v němž se dítě cítí jistě, bezpečně, radostně a spokojeně s dostatkem prostoru pro spontánní aktivity, hru a vlastní plány. Na základě prožitku a vlastní zkušenosti podněcujeme děti k učení a poznávání. Klademe důraz na prožitkové a činnostní učení, kooperaci, všestranný rozvoj tělesné zdatnosti, environmentální výchovu a rozvoj komunikačních dovedností. Všem dětem jsou poskytovány rovné příležitosti ke vzdělávání.

Věříme, že globální vzdělávání nám pomůže rozšířit vzdělávací nabídku. Pomůže nám hledat nové cesty a příležitosti jak zkvalitnit výuku a naučit děti i v předškolním věku zajímat se o svět, který nás obklopuje.

Začínáme 1.10.2019!

Aktuality

 

Logopedie

V naší mateřské škole věnujeme zvýšenou pozornost a péči dětem s narušenou ko...

Provozní doba školky

Provozní doba školky od 1.9.2022 je od 6:00h do 17:00h

logopedie
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů MŠ Chorušice

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign