logotyp

Učíme se


Pohybové aktivity - cílem je umožnit dítěti radostné prožitky z pohybu, který příznivě působí na jeho růst. Dítě si při něm osvojuje správné držení těla a správný rytmus chůze, získává nové pohybové a senzomotorické dovednosti. Poznává vlastní pohybové možnosti a chápe základní bezpečnostní, organizační a hygienické zásady.
Ve školce probíhají řízené pohybové činnosti s náčiním, pohybové hudební chvilky, cvičíme jógu, chodíme na procházky, jezdíme do solné jeskyně a plavecký výcvik. Na zahradě mají děti dostatek možností k pohybovým aktivitám včetně školního bazénu. Cílem tělesné výchovy je rozvíjení přirozených pohybových činností jako jsou: chůze, běh, lezení, skok a házení. Pravidelným cvičením se zvyšuje adaptace a odolnost dětského organismu vůči zátěži, zvyšuje se tělesná zdatnost a otužilost a zabezpečuje se potřebná zdravotní prevence. Účelný pravidelný a správně dávkovaný pohyb podporuje všechny funkce organismu. Je důležitý pro tělesný rozvoj, látkovou výměnu, růst, chuť k jídlu, spánek. Nesporný vliv má na nervový systém vzbuzováním pocitu svěžesti a dobré nálady. Příznivě působí na citový a morální vývoj dítěte a rovněž na vývoj sociálních vztahů. Rozvíjí zejména samostatnost, odvahu, vytrvalost, družnost, zodpovědnost a disciplínu. Všestranný obsah tělesné výchovy směřuje k vytvoření systému základních pohybových dovedností dětí, k dosažení optimální zdatnosti a odolnosti organismu a k získání dětí pro pohybovou aktivitu. Jsme zapojeni do projektu Cvičíme se zvířátky - Se Sokolem do života.


Hudební, taneční a dramatická výchova - c
ílem hudební a dramatické výchovy je rozvíjet v dětech hudební, rytmické a estetické cítění, formou zpívání dětských písní a popěvků, používáním jednoduchých hudebních nástrojů, rytmických pohybů a dětských rýmovaček a říkadel. Pro tyto aktivity je velmi často typické, že mají skupinový charakter – zcela nenásilně a přirozeně se při nich děti sdružují, vyhledávají partnera a tímto mají značný význam při socializaci - začleňování do kolektivu, se kterým přicházejí ve školce poprvé do styku. Jedním z dalších cílů je probouzet v dětech přirozenou radost ze zpívání, „muzicírování“, poslouchání a učení se rýmovaček, říkadel a navozovat tím u nich pocit pohody. Zajišťování divadelních představení, vhodných pro jejich věkovou kategorii. Hudební výchova je rozdělena do čtyř bloků dle ročního období: jaro, léto, podzim, zima. Zařazujeme písničky a básničky vztahující se k těmto ročním obdobím a aktivitám, které se k těmto údobím vztahují. Učíme děti zahrát pohádku, vytvořit příběh, mít roli, nestydět se. Každý rok pak pořádáme představení pro rodiče ( vánoční besídka, rozloučení s předškoláky apod. ). Do školky si zveme divadelní představení a jezdíme do divadla v Mělníce a kina v Neratovicích. Děti učíme hrát na flétničku a základy hry na klavír. V odpoledních hodinách vedeme taneční kroužek. Dramatická výchova zlepšuje mluvený projev dětí a pomáhá lépe rozumět mateřskému jazyku, smyslu a významu sdělení. Třídy jsou pro dramatickou výchovu vybaveny přenosným divadlem, kulisami, loutkami, knihami a jinými pomůckami, které dětem pomohou spolupracovat a navazovat kamarádské vztahy.
Čtenářská gramotnost - Cílem tohoto vzdělávání je rozvíjet pomocí soustředěného naslouchání, zapojení se do vyprávění a následné diskuze s prožitkem k danému tématu. Dětem chceme pomocí vyprávěných příběhů ze života představit způsob života a nahlížení na svět. Děti jsou vedeny ke kritickému způsobu myšlení, hledání informací v knihách. Cílem je propojení textových částí s praktickou ukázkou jednotlivých prostředků. Také chceme podporovat sdružování a sounáležitost ve skupině, prosociální vztahy, které poté vedou k hlubšímu prožitku. Ve školce dětem čteme knížky, nabízíme je k prohlížení, chodíme na návštěvu do knihovny v Chorušicích, děti čtou z obrázků, předvídají děj příběhů, vymýšlí nový konec. Učí se básničky. Pro děti je velmi důležitý rytmus. Díky poezii můžeme u dětí rytmické cítění rozvíjet. Dále rozvíjíme vztah k umění, lidem a přírodě. V cílech čtenářské gramotnosti rozvíjíme jazykový cit, slovní zásobu, zkvalitňujeme výslovnost a komunikaci. Máme úžasně vybavenou knihovnu v každé třídě.


Enviromentální vzdělávání a přírodovědná gramotnost - Smyslem tohoto vzdělávání je rozvíjet u dětí prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, k okolí a prostředí, ve kterém žijeme, k přírodě. Našim cílem je vést děti k zodpovědnosti za vlastní chování. Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale také poškozovat. Pro enviromentální výchovu dětí celoročně využíváme naši školní zahradu, kde jsme založili kompost, vytvořili záhony, o které se staráme. Třídíme odpad a snažíme se přiblížit dětem ekologickou činnost. Každý rok na Den Země chodíme uklízet obec Chorušice. Do školky jezdí Ekocentrum Koniklec, které děti seznamuje s přírodou pomocí vzdělávacích programů. Na podporu enviromentálního vzdělávání a kladného přístupu k přírodě se snažíme za podpory obce Chorušice vybudovat naučnou stezku v Podstavech a ve spolupráci s okolními obcemi Lesní mateřskou školku pro 16 dětí.Matematická gramotnost - je schopnost dítěte poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého jedince. Cílem předmatematických činností v předškolním vzdělávání je uvážlivě a vyváženě rozvíjet potřebné kompetence, které budou ve školní matematice potřebné. Většina aktivit zadává dětem soubory a vztahy, které podporují matematické myšlení. Ve školce používáme Montessori pomůcky, které dětem umožňují r
ozpoznat vztahy matematických zákonů a použít je, vědět jaké existují vlastnosti, které odlišují člověka od jiných tvorů. Děti pak mají schopnost abstrahovat, něco si představit a argumentovat. Předstupeň této matematiky – smyslové a konkrétní matematické pomůcky a materiály – vedou děti k „materializované abstrakci“ a pracují s nimi. Další metodu, kterou využíváme je Hejného metoda. Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. I k této metodě máme množství pomůcek, které jsme získali díky zapojení do projektu Kolegiální podpora. K výuce matematiky využíváme nejen pomůcky a prostředí školky ale i nenásilnou a hravou formou na procházkách a výletech, při běžných každodenních činnostech. Rozvíjíme tím paměť a logické myšlení, která je pro nástup do ZŠ velmi důležité. Věnujeme se také nadanýcm dětem. Digitální gramotnost - je soubor znalostí, které jsou potřebné k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování, ale také k účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií. Tyto znalosti mu pak slouží jako nástroj poznání, učení, spolupráce a aktivního života v současném světě, který se stále vyvíjí a mění. Takové dítě je schopné se bezpečně pohybovat v digitálním světě a získané znalosti bez problému využít. K rozvoji digitální gramotnosti máme ve školce k dispozici díky Dotaci z EU výukové tablety, počítač a interaktivní tabuli. Tablety využíváme jako didaktický prostředek ke vzdělávání. Děti zde mají nainstalováno několik výukových programů, např. na rozvoj paměti, postřehu, logického myšlení, matematiky ale i logopedické cvičení. Dále využíváme materiál TIO kde prostřednictvím robůtka, jehož jméno v sobě nese nejen jeho oblíbené slovní spojení „ty jo“, ale především základní myšlenku příběhů – Technologie Informace Objevy, přiblížit dětem a žákům téma komunikace, etiky a bezpečí v digitálním světě. Nabídneme dětem, které potřebují poznávat konkrétní věci, vše si osahat, vyzkoušet, o něčem tak abstraktním, jako je digitální svět a bezpečné zacházení s jeho možnostmi. TIO je souborem sedmi příběhů z Robosvěta, který se může podobat skutečnému světu, nebo se můžeme společně s dětmi ponořit do světa fantazie a vytvořit svět zcela jedinečný, originální. Projekt je financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů.


Polytechnické vzdělávání - Polytechnické vzdělávání není jen o zatloukání hřebíků, i když rozvoj manuální zručnosti je jednou z jeho podstatných oblastí a hrozící manuální negramotnost vnímám jako cestu do maximální závislosti, stejně tak jako neschopnost logicky a konstruktivně myslet. Jedním z cílů technického vzdělávání je totiž také rozvoj technického myšlení a povědomí. Je to třeba: technická představivost, analyticko-syntetické myšlení, kritické myšlení, strategické myšlení, tvůrčí myšlení, kauzální myšlení, vnímání shod a rozdílů předmětů, vnímání struktury předmětů, poznávání přírodních zákonitostí, vytrvalost, rozhodnost, cílevědomost, kooperace apod. V naší mateřské škole, hned po vybudování řemeslné dílny s ponky pro zmíněné zatloukání hřebíků, byla realizace projektu Malé technické univerzity. V Malé technické univerzitě jde o 12 profesionálně vytvořených lekcí (např.: Stavitel města, Malý architekt, Stavitel mostů, Malý vodohospodář), které pohltily nejen děti, ale také všechny učitelky naší mateřské školy. Hlavním cílem však zůstala snaha o samostanost dětí v každodenních činnostech. Proto si sami prostírají k jídlu, starají se o květiny a pečují o domácí mazlíčky, které ve školce máme.

Finanční gramotnost - formou projektu učíme děti znát hodnotu peněz a lidské práce. 
Projekt určený předškolním dětem se snaží vystihnout téma rozdělené na 3 navazující části: 1. Jak a kde vznikají peníze (tisk v národní bance) 2. Jak se dostávají k lidem (musí být vykonána nějaká práce) 3.  K čemu následně peníze slouží (směna za zboží a služby ) Součástí projektu jsou aktivity na motivy známého přísloví - 1. Není všechno zlato, co se třpytí - 2. Bez práce nejsou koláče - 3. Kdo šetří, má za tři!  Grafomotorika -  je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení. Při psaní je potřeba vykonávat účelné pohyby, které jsou založeny na koordinace oka a ruky. Při vývoji grafomotoriky se tato koordinace zdokonaluje a umožní dítěti spontánní grafický projev a později i psaní. Dítě vidí svět kolem sebe, dokáže uchopit psací náčiní a graficky svět ztvárňovat. Předpokladem úspěšného osvojení psaní je, aby dítě vytvořilo správný špetkový úchop a bylo na určitém stupni vývoje grafomotoriky. Proto ve školce mimo běžné aktivity zaměřené na rozvoj grafomotoriky používáme i Stimulační program Maxík, který 
obsahuje 15 lekcí, učitel pracuje s dětmi denně 10 minut a dle zdatnosti dítěte jej lze absolvovat průměrně za jeden školní rok. Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční. Část motorická: obsahuje cviky na posílení dýchání, motoriky a motorické koordinace. Druhá část je věnována nácviku grafomotorických dovedností- prostřednictvím pracovních listů se zaměřením na úchop psací potřeby, vedení cíleného pohybu ruky ve směru psaní, uvolnění velkých kloubů k psaní. Třetí část obsahuje činnosti zaměřené na percepční rozvoj- posílení dílčích funkcí v těchto oblastech- zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, intermodalita- schopnost přepínat mezi různými způsoby smyslového vnímání, serialita- schopnost řazení a v neposlední řadě posílení koncentrace pozornosti.


Logopedie - v rámci logopedické prevence probíhají ve školce logopedické chvilky jak kolektivní, tak ve specializovaných skupinkách. Dechová, artikulační cvičení a také cvičení určená na zlepšení motoriky rtů a jazýčku dětem pomáhají zdokonalit výslovnost jednotlivých hlásek a upevnit jejich užívání v běžné řeči. 
Před nástupem do 1. třídy by děti měly správně vyslovovat všechny hlásky. Pokud zjistíte, že má Vaše dítě potíže s výslovností hlásek, uděláte nejlépe, když se objednáte k logopedovi ihned. Nečekejte na dosažení pátého roku, neboť si dítě každým dnem fixuje špatnou výslovnost a ta se bude později obtížně odstraňovat.
K prevenci používáme vždy originální logopedické pomůcky např. Smart Mouth, což je pohyblivý model dutiny ústní, který umožňuje hlavně dětem názorně ukázat a vyzkoušet si polohy a pohyby jazyka potřebné především pro artikulaci jednotlivých hlásek. Hravý vzhled pomůcky pomáhá u dětí podnítit zájem a udržet jejich pozornost. Do celého cvičení vnáší zábavný prvek přispívající k motivaci a chuti trénovat, což jsou důležité faktory zvyšující úspěšnost terapie. Pohyblivý model dutiny ústní výborně funguje i při koordinaci pohybů dominantní ruky a jazyka, čímž zlepšuje spolupráci obou mozkových hemisfér. Dítě si vyzkouší správné polohování či pohyb jazyka pomocí ruky v dutém jazyku pomůcky, kde mu můžeme pomoci s přesným provedením polohy nebo pohybu vedením jazyka. 


Výtvarná a estetická výchovacílem výtvarné výchovy je rozvoj spontánní tvořivosti dětí, vyvolání jejich radosti a spokojenosti při malování, kreslení, modelování. Výtvarná činnost také souvisí s rozvíjením dětské psychiky, s jejich vnímáním, představivostí, myšlením i cítěním. Rozvíjí fantazii a kreativitu dětí. Prostřednictvím výtvarné činnosti děti zkoumají svět. Výtvarná činnost se zaměřuje na individualitu každého dítěte a jeho osobní projev. Během činnosti s dětmi komunikujeme a během tvoření je chválíme a neustálým chválením podporujeme jejich motivaci. Při činnosti používáme různé materiály, přírodniny. Výtvarné aktivity jsou rozděleny podle ročních období. Ve školce máme v odpoledních hodinách výtvarný kroužek, který rozvíjí výtvarné nadání u dětí používáním různých technik. Výsledkem se pak můžete potěšit na výstavě dětských prací při Chorušické pouti.


Také se snažíme, aby se nové děti co nejlépe adaptovaly na nové prostředí. Nejdříve se naučíme pravidla naší školky


IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název: Mateřská škola Chorušice, p.o.

Adresa: Chorušice 99, Chorušice 277 37

ID datové schránky: er7tr6y

Email: mschorusice@centrum.cz

Kontakt:
725 926 447 do třídy,
725 901 363 do kuchyně

IČO: 72567040

Číslo účtu: 253268734/0300

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign